Moeilijkheden

Moeilijkheden bij het opmaken van een stamboom kan je ondervinden wanneer de parochieregisters of de registers van de burgerlijke stand niet bestaan of onvolledig zijn. Dat is in verschillende periodes van onze geschiedenis het geval en we geven daarvan enkele voorbeelden.

Prefect D’Herbouville in het jaar 10 (1801-1802) over de moeilijkheden in het departement Twee-Neten (de latere provincie Antwerpen)

Niets is er zo moeilijk als betrouwbare gegevens te verkrijgen over de bevolking van dit departement. De registers van de huwelijken, geboortes en overlijdens, voor het jaar 4, werden in het algemeen slecht bijgehouden. Niettemin zouden we erop kunnen terugvallen; maar er zijn er veel meegenomen door de pastoors tijdens de deportaties van het jaar 5; andere zijn vebrand geworden samen met de gemeentearchieven tijdens de boerenopstand in het jaar 7.
Vanaf het jaar 4 tot aan het jaar 8 is er om zo te zeggen geen enkel register van de Burgerlijke Stand bijgehouden.
Vanaf het jaar 8 worden de registers beter bijgehouden, maar echt goed zijn ze niet. De invloed van religieuze opninies verhinderen een bevredigend resultaat en waarschijnlijk zal dat blijven duren tot de conflicten met de kerk zijn opgelost.

Toelichting:
jaar 4 = vanaf 25/9/1795
jaar 5 = vanaf 22/9/1796
jaar 7 = vanaf 22/9/1798
De zogenaamde ‘Boerenkrijg’ vond plaats van oktober tot december 1798.
jaar 8 = vanaf 23/9/1799

jaar 10 = vanaf 23/9/1801
Het concordaat van Napoleon met de paus van juli 1801 zou in werking treden vanaf  april 1802.

Bron:
D’HERBOUVILLE, Statistique du Département Deux-Nèthes, Paris, an X, p.21.

Eerste versie 17 november 2020
Laatste aanvulling: